Değerli Konut Vergisi Gider Gösterilebilir mi?

WRS Sirküleri[1] 525/2022/13
Tarih  : 21.05.2022
Konu  : Değerli Konut Vergisinin Gider Gösterilmesi

Şirket aktifine kayıtlı kira geliri elde etme amaçlı mesken nitelikli gayrimenkuller için ödenen değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususu bu sirkülerin konusunu teşkil etmektedir.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun

1) 42.maddesinde, “Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 29 uncu maddeye göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.”;

2) 45.maddesinde, “Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre;

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42.maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu teşkil etmektedir.

Değerli konut vergisi uygulamasında “mesken nitelikli taşınmaz” kavramı, mesken niteliğini haiz binalar ile birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda her bir bağımsız bölümü ifade eder. Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6.maddesinin birinci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Aynı Kanunun ikinci fıkrasında safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiş olup kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8.maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40.maddesinde yer alan giderler indirilebilir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre;

İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar; …”

Gider yazılabilir.

Yukarıda yapılan açıklamalara göre;

Şirket tarafından kira geliri elde etmek amacıyla alınan ve aktife kayıt edilen mesken nitelikli taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

 

Saygılarımızla
WRS imperium

 

[1] Sirküleri ile verilen bilgiler genel hatlarıyla bilgi ve fikir verme amaçlıdır. Profesyonel önerileri kapsamamaktadır. Müşavirlik hizmeti için WRS imperiumu arayabilirsiniz.